Biseder

a) İlkeler
1-)Sektör bileşenlerinin mesleki gelişim ve dayanışmalarının sağlanması, yenilikler konusunda bilgilendirilmesi, mesleki standartlarının yükseltilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

2-)Bilişim Sektörü ve buna bağlı dijital teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
3-)Kent ve bölge ekonomisine katkı amacıyla; dezavantajlı gruplara, gençlere, kadınlara, öğrencilere ve öğrenim sonrası iş ve meslek hayatına katılım hazırlığında olanlara, iş ve meslek edindirme ile girişimcilik eğitim programları gibi üretkenliği artırıcı, beceri kazandırıcı, eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlemek. Staj ve burs gibi işyeri eğitim olanakları sağlayarak, mevcut iş gücü piyasasına katkı sağlamalarına yardımcı olmak ve bu yolla istihdamın artırılmasını sağlamak,
4-)Sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi, sektör çalışanlarının kalitesinin artırılması ve Mesleğin gerektirdiği hak ve çıkarların korunması ve geliştirilmesi için yasama ve yürütme organlarıyla ortak çalışmalar yapmak, resmi ve özel kurumlar ve kuruluşlar karşısında üyelerini temsil etmek, yasa ve yönetmelik hazırlıkları için ilgili kurumlara rapor ve öneriler hazırlamak.
5-)Sektör için gerekli standartları tespit etmek, standartların yerleşmesi ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak, Sektör ile ilgili başarı kriterleri ve ödüller sistemi oluşturarak özendirici olmak, bu amaçla çalışacak komite ve jüriler kurmak, gerekli izinleri almak koşulu ile yarışma ve organizasyonlar tertip etmek, tüm bunlarla ilgili olarak gerektiğinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
6-)Sektör ile ilgili olarak Ar-Ge çalışmaları yürütmek, üyeler için bu konuda destekleyici faaliyetlerde bulunmak, gerektiğinde yapılan çalışmaları rapor haline getirerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırmak, kamunun yararlanabileceği biçimde her tür yayın organı ile yayınlamak.
7-)Ülke kalkınmasında öncelikli sektörlerden olan Eğitim, Sağlık, Tarım ve Turizm sektörlerinde insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek. Bu amaçla ticari işletmelerde teknolojik gelişmelerin tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması, kültürel işbirliklerinin artırılması ve yaygınlaştırılması amaçlı etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak.
8-)Gerekli standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve tavsiye niteliğinde kararlar almak, bunları yayımlamak.
9-)Siber güvenlik alanında seminer, konferans ve eğitimler düzenlemek, sistem analizleri yapmak, devletin ihtiyaç duyabileceği kritik ve ulusal güvenlik alanlarında kalifiye personel yetiştirmek ve ihtiyaçları karşılayıcı görevlendirmeler yapmak, bunları koordine etmek, denetlemek, kamuyu bilgilendirmek.
10-)Kamu otoritesi tarafından belirlenmiş sosyal politikalar ve topluma katkı sağlayacak sosyokültürel etkileşimlere eşgüdümlü faaliyetler yürütmek, bunlar için ayrılacak kamu kaynakları ve uluslararası işbirliği kaynaklarından faydalanmak.
11-)Mesleki konularda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ürün ve hizmet üretimini desteklemek, rekabet edebilecek projelerde kalitenin gelişmesini gözetmek.
12-)Teknolojik gelişmelerde dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak, bu amaçla çalışma komiteleri oluşturmak ve bunlar için ihtiyaç olan fon kaynaklarını bulup yönetmek.
13-)
“Dijital Çağa Uyum ve Bilişim Toplumu” olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmek.
14-)
Bilişim ve dijital teknolojiler konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak, bu amaçla bilimsel çalışmaların yapılması ve raporların hazırlanması faaliyetlerini yürütmek.
15-)Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak, dijital dönüşüm ve gelişim ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetler yürütmek, faaliyetlere katılmak.
16-)Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlamak, raporlar hazırlamak veya hazırlattırmak, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratmak.
17-)Bilgi, bilgi işlem, bilgi sistemi, bilgi iletişimi, dijital teknolojiler ve benzeri ilgili konulardaki yöntem ve tekniklerin tanıtılması faaliyetleri yapmak.
18-)Bilişim ve dijital dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülkemize aktarılması konusunda çalışma yapmak.
19-)Sektörle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunmak, plan ve politikalar oluşmasına katkı sağlamak, tavsiye niteliğinde kararlar almak.
20-)Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren konularda mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak.
21-)Geniş anlamda bilişim ve dijital teknolojiler ile ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalar yapılmasını, toplantılar düzenlenmesini desteklemek, koordine etmek, yönetmek, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşmak, yaymak.
22-)Mesleki konularda danışmanlık hizmeti vermek, hedef kitleye yönelik paket seminer programları düzenlemek ve yerinde eğitim takviye ve destek çalışmaları yapmak, bu amaçla ihtiyaç olan her tür dijital altyapı hizmetleri sağlayıp sunmak.
23-)İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak, bu amaçla yardım toplamak, yardım yapmak isteyenler için aracılık etmek.
24-)Okul öncesi dönemden başlayarak tüm çocuklara, gençlere, anne-babalara, eğitimcilere, eğitimci adaylarına, eğitim kurumu yönetici ve uzmanlarına yönelik bilişim ve dijital teknoloji hizmetlerini tanıtmak, sunmak, bunun için materyaller hazırlamak.
25-)Mesleki konularda toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, sunmak ve uygulamak amaçlı faaliyetlerde bulunmak.

You can get weather by city name or city name and iso country code (alpha-2 code) divided by comma.

Example:

London, uk

push   BİSEDER

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.